Newsflash

Rekomendacijos PDF Spausdinti El. paštas

Turite prisijungti čia

;

Klausimus dėl vaikų priėmimo sąlygų ir kriterijų galima pateikti elektroninio pašto adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

rekomendacijos klaipėdos miesto savivaldybės gyventojams

dėl vaikų priėmimo į ikimokyklINes ir priešmokyklines grupes

nuo 2014-01-02

Naujų prašymų priimti vaiką užregistravimas Klaipėdos miesto savivaldybės informacinėje vaikų registravimo sistemoje (toliau – IS): (jeigu rašytinis prašymas buvo užregistruotas įstaigoje iki 2013-12-19, jo iš naujo registruoti nereikia, nes jis yra įkeltas į sistemą)

Dažniausias tėvų klausimas

Kodėl neleidžia registruoti informacinėje sistemoje vaiko į darželių eiles, jeigu Klaipėdos mieste tėvai yra deklaravę gyvenamąją vietą?

Atsakymas: Vaikų registravimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas sistema susieta su Gyventojų registru. Praėjusio mėnesio duomenys yra atnaujinami tik vieną kartą per mėnesį iki einamojo mėnesio 10 dienos. (pvz.: jei tėvai deklaravo vaiko gyvenamą vietą rugsėjo mėnesį, tai sistemoje galės registruoti nuo spalio 10 d.)

  1. 1.Tėvai (globėjai, rūpintojai) prašymus pildo elektroniniu būdu.

Jeigu tėvai (globėjai, rūpintojai) neturi interneto prieigos, jie gali elektroninį prašymą užregistruoti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje (Liepų g. 11, LT-91502) tam tikslui įrengtoje kompiuterizuotoje darbo vietoje prie Vieno langelio ir e. paslaugų poskyrio (I aukštas).

  1. 2.Registruojant prašymą, vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų):
    1. 1.prisijungia prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto tinklalapio www.klaipeda.lt ir pasirenka nuorodą „Priėmimas į darželius“;
    2. 2.asmeniniais identifikavimo kodais prisijungęs prie vienos iš nurodytų elektroninės bankininkystės sistemų, pildo prašymą skiltyje „Vaiko registracija“;

2.2. prašymo formoje nurodo (svarbiausi laukai pažymėti *):

2.2.1. vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenis (asmens kodą*, vardą*, pavardę*, gimimo datą*), deklaruotos ir faktinės gyvenamosios vietos adresą (-us), kontaktinius telefonų numerius, elektroninio pašto adresus*;

2.2.2. ugdomąją kalbą* (lietuvių arba rusų);

2.2.3. pageidaujamą specialiąją pagalbą (judesio ir padėties bei neurologiniai sutrikimai;kalbėjimo ir kalbos sutrikimai;intelekto sutrikimai;regos sutrikimas; klausos sutrikimas;elgesio ir emocijų sutrikimas;įvairiapusis raidos sutrikimas;kitos sveikatos problemos);

2.2.4. pageidaujamą priėmimo datą*;

2.2.5. pageidaujamas lankyti švietimo įstaigas prioriteto tvarka (ne daugiau 3)*;

2.2.6. apsisprendimą papildomai užsiregistruoti bendroje eilėje į bet kurią įstaigą, t. y. apsisprendimą lankyti bet kurią kitą įstaigą, atsiradus laisvai ugdymo vietai;

2.2.7. pirmumo teisę suteikiančias priežastis, jeigu tokių yra (abu tėvai yra bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai arba universitetų, kolegijų nuolatinių studijų studentai; brolis ar sesuo jau lanko pageidaujamą lankyti įstaigą; vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikimo metu dirba pageidaujamoje lankyti įstaigoje);

2.2.8. informaciją apie pranešimų gavimo būdą, pateiktų duomenų teisingumą ir sutikimą duomenis rinkti automatiniu būdu.

3. Patvirtinus prašymo išsiuntimą, IS automatiškai:

3.1. patikrina prašyme pateiktų duomenų teisingumą ir įregistruoja prašymą;

3.2. įregistruotam vaikui suteikia identifikacinis kodą;

3.3. tėvams (globėjams, rūpintojams) elektroniniu paštu patvirtina, kad duomenys sėkmingai įregistruoti, ir praneša vaiko identifikacinį kodą.

3.4. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įregistruotam vaikui suteikia eilės numerį.

4. Elektroniniai prašymai priimti vaiką:

4.1. registruojami nuolat;

;

4.2. neregistruojami, jei pateikta netiksli informacija arba nurodyti ne visi duomenys;

4.3. galioja iki bus suteikta ugdymo paslauga;

4.4. naikinami automatiškai, kai:

4.4.1 atsisakoma paslauga vienoje iš pasirinktų 3 įstaigų;

4.4.2. keičiamos pasirinktos įstaigos;

4.4.3. nepranešama apie pageidavimą lankyti priskirtą įstaigą;

4.4.4. priskirtoje įstaigoje nepateikiami vaiko priėmimui reikalingi dokumentai;

4.5. atsisakius laisvos vietos bendroje eilėje (2.2.6. punktas), prašymai nesunaikinami ir vaiko duomenys lieka eilėse į pasirinktas 3 įstaigas;

4.6. jeigu vaikas jau lanko švietimo įstaigą, jo prašymai, užregistruoti kitose įstaigose iki 2014-01-01 sąlygų gerinimui, taip pat bus sunaikinami.

5. Užregistravus elektroninį prašymą, tėvams (globėjams, rūpintojams) suteikiama teisė Savivaldybės interneto tinklalapyje (www.klaipėda.lt) patikrinti savo vaiko vietą eilėje ir sudaroma galimybė užduoti klausimus apie vaikų priėmimo kriterijus ir sąlygas.

6. Informaciją apie laisvas vietas IS generuoja automatiškai ir kiekvieną dieną skelbia Savivaldybės interneto tinklalapyje.

Vaikų priėmimo į švietimo įstaigas sąlygos:

7. Vaikas į įstaigą priimamas iš IS eilės pagal prašymo įregistravimo datą ir pirmumo teisę suteikiančias priežastis, vadovaujantis principu: trys vaikai iš sąrašo pagal prašymo pateikimo datą ir vienas vaikas pagal priėmimo prioritetą.

7.1. Be eilės priimami:

7.1.1. vaikai, kurie auga socialinės rizikos šeimoje ir Savivaldybės vaiko gerovės komisijos sprendimu jiems skirtas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;

7.1.2. trys ar daugiau vienu metu šeimoje gimę vaikai.

8. Apie priskirtą ugdymo vietą tėvams (globėjams, rūpintojams) IS praneša automatiškai elektroniniame prašyme nurodytais elektroniniais adresais.

9. Patvirtinus pageidavimą lankyti priskirtą įstaigą, vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie priskirtą vietą gavimo privalo nuvykti į įstaigą. Nenuvykus, netenkama ugdymo vietos ir vaiko duomenys išbraukiami iš informacinės sistemos eilės.

Tėvai (globėjai, rūpintojai), negalintys nuvykti į įstaigą nustatytu terminu dėl pateisinamų priežasčių (liga, išvykimas), privalo ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie priskirtą vietą gavimo elektroniniu ar registruotu laišku pranešti įstaigos vadovui kitą vaiko priėmimui reikalingų dokumentų pateikimo datą.

10. Įstaigoje tėvai (globėjai, rūpintojai) pasirašo iš IS išspausdintą vaiko priėmimo prašymą ir pateikia kitus vaiko priėmimui reikalingus dokumentus (jų kopijas):

10.1. gimimo liudijimo kopiją;

10.2. vaiko sveikatos būklės pažymėjimą;

10.3. Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos ar gydytojo specialisto vaiko sveikatos būklės įvertinimo pažymą, jei vaikas turi specialiųjų ugdymo poreikių;

10.4. pagal poreikį dokumentus (jų kopijas), patvirtinančius priėmimo prioritetą.

11. Įvertinus dokumentus, vaiko priėmimas įstaigoje įforminamas dvišale – vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir įstaigos – mokymo sutartimi konkrečios ugdymo programos laikotarpiui.

12. Sudarius mokymo sutartį, vaikas paskiriamas į grupę įstaigos vadovo įsakymu,

13. Nuo pirmosios vaiko ugdymo dienos prasideda švietimo santykiai ir privalomas įstaigos lankymas.

Jeigu vaikas nelanko įstaigos daugiau kaip 20 % lankytinų dienų per mėnesį be pateisinamos priežasties, įstaiga turi teisę vienašališkai nutraukti mokymo sutartį teisės aktų nustatyta tvarka, apie tai prieš 10 dienų raštu įspėjusi tėvus (globėjus, rūpintojus).

Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę:

14. Gauti duomenis apie įstaigų įgyvendinamas ugdymo programas, pedagogines sistemas, papildomai teikiamas paslaugas, grupių skaičių, jų užpildomumą.

15. Gauti informaciją apie vaiko priėmimo į grupes sąlygas, laisvas vietas, apie vaiko vietą pageidaujančiųjų lankyti įstaigą eilėje, apie vaikui suteiktą ugdymo vietą.

16. Reikalauti ištaisyti ar sunaikinti IS pateiktus asmens duomenis.

17. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės formuojamos pagal higienos normose nustatytus reikalavimus kasmet iki rugsėjo 1 d. ir, esant laisvoms vietoms, papildomos per mokslo metus.


Atnaujinta Ketvirtadienis, 23 Spalis 2014 12:41